Upravni i nadzorni odbor

Upravni odbor

  1. Ljiljana Čolo
  2. Dalibor Kelčec Pester
  3. Dijana Bačani
  4. Natalija Vuger
  5. Antonela Čolo.

Nadzorni odbor

  1. Jadranka Milivojević, predsjednica NO
  2. Jelka Bejić
  3. Mereme Samahodaj Thaqi

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Skupština “Udruge Krin” Udruga za djecu i odrasle oboljele i liječene od malignih bolesti Zagreb na osnivačkoj sjednici održanoj dana 29.01.2020., donijela je:

S T A T U T

„Udruge Krin“

Udruga za djecu i odrasle oboljele i liječene od malignih bolesti Zagreb

OSNOVNE ODREDBE

Primjena

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu ; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za “Udrugu Krin”.

Naziv Udruge

Članak 2.

Naziv Udruge je: “Udruga Krin” Udruga za djecu i odrasle oboljele i liječene od malignih bolesti Zagreb

Skraćeni naziv Udruge je: “Udruga Krin”

Naziv Udruge na engleskom jeziku je: “Association Krin“Association for children and adults ill and treated in malignant diseases Zagreb

Sjedište Udruge je u Zagrebu

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

Registracija i teritorij djelovanja

Članak 3..

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Grad Zagreb. Udruga je dobrovoljna , humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija Udruge djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge

Članak 4.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su: predsjednik ,dopredsjednik i tajnik Udruge.

Znak

Članak 5.

Udruga ima znak koji se sastoji od dviju grafičkih komponenata koje čine cjelinu, logotip. Cjelinu čine riječi Udruga Krin i slika ruke koja drži cvijet Ljiljan. Izgled logotipa Udruge u naravi je prikazan slikom:

Udruga Krin

Pečat

Članak 6

Udruga ima pečat. Pečat čuva i ovlašten za koristiti je predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Pečat udruge je okruglog oblika promjera 4 cm. U sredini pečata je znak udruge, ruka koja

drži cvijet Ljiljan ,uz gornji rub pečata je ispisan naziv Udruga Krin a s donje strane ispod znaka polukružno Udruga za djecu i odrasle oboljele i liječene od malignih bolesti, Udruga Krin

Udruga za djecu i odrasle

oboljele i liječene od malignih bolesti Zagreb

II .CILJEVI,PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 7.

Ciljevi udruge su:

~ pronalaženje najboljih načina i mogućnosti u liječenju djece oboljele od malignih bolesti, te osoba oboljelih od bolesti bubrega i mokraćnog sustava, zloćudnih (malignih) bolesti

~ promicanje ljudskih prava i njihova zaštitu te zaštita socijalno isključenih i drugih ranjivih skupina

~ razvijanje i poticanje volonterstva

~ unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom

~ poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih osoba

~ edukaciju za zdrave načine života i podizanje kulture zdravlja

~ poticanje znanstvenoistraživačkoga rada u borbi protiv malignih bolesti

~ poticanje zapošljavanja roditelja djece oboljele od malignih bolesti

~ poticanje zapošljavanja punoljetne djece liječene od malignih bolesti

~ poticanje i osnivanje fondova ili zaklada za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti

~ poticanje obnove i izgradnje onkoloških odjela u kojima se liječe djeca oboljela od malignih bolesti

~ otvaranje “Socijalne samoposluge” za socijalno ugrožene obitelji

Područja djelovanja

Članak 8.

Sukladno svojim ciljevima, Udruga djeluje na području; ljudskih prava, zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, demokratske političke kulture i obrazovanja, znanosti i istraživanja

Ciljane skupine Udruge

Članak 9.

Obzirom na članstvo i korisnike Udruga će se sa pojedinim projektima i programima usmjeriti prema cijeloj populaciji oboljelih od malignih bolesti, osobama koje boluju od kroničnih bolesti, osobama starije dobi i palijativnim bolesnicima, socijalno isključenim i ranjivim skupinama društva, osobama s invaliditetom, obiteljima, volonterima te ustanovama, institucijama i poslodavcima, a posebno

-djeca

-opća populacija

-djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

-volonteri

-socijalno ugroženi građani

-obitelji koje imaju dijete oboljelo od maligne bolesti neuroblastoma te osobe oboljele od bolesti bubrega i mokraćnog sustava, zloćudne (maligne) bolesti

Djelatnosti

Članak 10.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

-pomoć u organiziranju liječenja i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti

-poticanje i organizacija humanitarnih akcija (kulturnih, sportskih i drugih događanja humanitarnog karaktera, dobrotvornih priredbi, koncerata i slično) radi prikupljanja financijskih sredstava za pomoć u liječenju i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti, te za potrebite osobe

– održavanje sastanaka kojima prisustvuju članovi liječničkoga tima uz članove Udruge

-suradnja s organizacijama koje se bave zdravstvenom, socijalnom i humanitarnom djelatnošću

-pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima prijevoza na liječenje, kontrolu ili dijagnostiku djece oboljele od malignih bolesti

-pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima smještaja i ishrane roditeljima i djetetu dok je dijete na liječenju

-pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima dijagnostike i nabavi lijekova za djecu oboljelu od malignih bolesti

-pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima nabavke obuće i odjeće dok je dijete na bolničkom liječenju

-pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima sahrane umrloga djeteta oboljelog od maligne bolesti

-organiziranje odmora i izleta za svoje članove u trajanju do dva dana s najviše jednim noćenjem

– osposobljavanje volontera i volonterskoga rada

-organiziranje kreativnih radionica

-organiziranje psihološke pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti i članovima njihovih obitelji

-sudjelovanje na sastancima sa drugim udrugama i Ministarstvima kojima je cilj poboljšanje kvalitete liječenja, rehabilitacije,nabavke skupe opreme za dijagnosticiranje i ostvarivanje zakonskih prava za oboljele i njihove roditelje

-obilazak obitelji koja ima bolesno dijete

-osmišljavanje, izrada i provođenje projekata i programa te apliciranje na natječaje Ministarstava i EU fondova

-pomoć pri nabavi medicinskih pomagala.

Gospodarske djelatnosti Udruge

Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

prodaja donirane robe bez naknade darovatelju, ukrasnih i upotrebnih predmeta i suvenira te drugih proizvoda izrađenih u vlastitim kreativnim radionicama, na malo izvan prodavaonica, u skladu sa Zakonom o trgovini,
prodaja nosača zvuka, knjiga, brošura, letaka i drugih publikacija u tiskanom i/ili elektronskom izdanju sukladno Zakonu

– organiziranje aukcija doniranih slika i drugih doniranih predmeta

organiziranje kulturnih, zabavnih i drugih priredbi i prodaja ulaznica za isteVišak prihoda nad rashodima upotrebljavat će se isključivo za ostvarenje ciljeva Udruge utvrđenih Statutom.

. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Djelovanje Udruge

Članak 12.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

-izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

-javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

-izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

-korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

-putem medija

-organiziranjem posebnih događanja,

-na druge odgovarajuće načine.

. ČLANSTVO U UDRUZI Kategorije člnstva

Članak 13.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba hrvatskoga i stranog državljanstva te pravna osoba registrirana u Hrvatskoj koja je zainteresirana za sudjelovanje u aktivnostima Udruge i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge, a koja prihvaća odredbe Statuta

Članovi Udruge su redovni, pridruženi i počasni. Redovni članovi:

– jesu punoljetne, poslovno sposobne fizičke osobe

jesu osobe koje su sudjelovale u osnivanju Udruge,

-jesu roditelji djece oboljele , liječene ili umrle od malignih bolesti

-članovi koji aktivno sudjeluju u radu udruge (min.50 % godišnjeg rada i aktivnosti u Udruzi)

jesu druge osobe koje u redovno članstvo su birane na prijedlog Upravnog odbora
čine Skupštinu Udruge – mogu birati tijela Udruge i biti birani u njih.

Pridruženi i počasni članovi mogu biti sve dobronamjerne osobe koje žele pomoći radu Udruge, ali ne sudjeluju u radu Skupštine.

Pridruženi članovi su oni članovi koji povremeno sudjeluju u aktivnostima Udruge ili financijskom ili drugom potporom pomažu Udruzi u ostvarivanju njezinog cilja.

Pridruženi članovi :

punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe u skladu sa Zakonom
djeca mlađa od 14 godina

– maloljetne osobe s navršenih 14 godina. Djeca mlađa od 14 godina učlanjuju se u Udrugu uz davanje pisane izjave zakonskog zastupnika ili skrbnika. Pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Maloljetne osobe s navršenih 14 godina učlanjuju se ispunjavanjem i potpisom pristupnice uz davanje pisane suglasnosti na pristupnici zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Počasni članovi :

punoljetne, poslovno sposobne fizičke

Počasnim članom Udruge može postati fizička osoba iz reda članova Udruge, iz drugih organizacija, iz lokalne zajednice, akademske zajednice i slično iz zemlje i inozemstva koja je značajno pridonijela radu i ugledu Udruge ili u svojemu javnom djelovanju promovira vrijednosti Udruge. Počasnim članom Udruge osoba postaje na temelju odluke Skupštine na prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi imenuju se posebnom odlukom trajno, ne ispunjavaju pristupnicu te nemaju obveze plaćanja članarine.

Registar članova

Članak 14.

Registar članova vodi elektronski tajnik Udruge, a podatci se unose na temelju popunjene pristupnice i uplaćene članarine. Registar članova sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, kategoriji članstva; osobni identifikacijski broj, nadnevak i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu ako je član ima, nadnevak pristupanja Udruzi, vrijeme valjanosti članske iskaznice, nadnevak prestanka članstva u Udruzi. Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Udruga će nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka dostaviti popis vrste podataka koje vodi o članovima.

Visinu članarine određuje Upravni odbor. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članarina

Članak 15.

Prava,obveze i odgovornosti članova

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

-aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge

-birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom

-biti informirani o aktivnostima Udruge

-aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge

-u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta

-plaćati članarinu.

Rješavanje pritužaba

Članak 17.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredaba Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge. Svaki član Udruge ima pravo pisane pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge. Na upozorenja i pritužbe člana Upravni je odbor dužan pisano odgovoriti u roku 30 dana odprimitka pritužbe. Ako u pritužbi ima elemenata stegovne odgovornosti, ona će biti proslijeđena Stegovnim povjerenstvu.

Članstvo u Udrugi prestaje:

dragovoljnim istupom

– neplaćanjem članarine

smrću

Prestanak članstva

Članak 18.

isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti.

Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ako dragovoljno istupi i o tome pisanim putem obavijesti Udrugu ili ne podmiri članarinu za naredno razdoblje u roku 90 dana po isteku prethodnoga. Podmirenje članarine unutar 90 dana smatra se produženjem članstva. Pri produženju članstva nije potrebno ispunjavati novu pristupnicu osim ako nije došlo do promjene podataka koji se vode o članu. Osobe brisane iz registra članstva zbog neplaćanja članarine mogu se ponovno učlaniti u Udrugu u skladu s procedurom predviđenom Statutom. Član se briše iz registra članova na temelju Odluke o isključenju člana koju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe Osobe brisane iz registra na temelju isključenja ne mogu se ponovno učlaniti u Udrugu.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Stegovna odgovornost članova

Članak 19.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

-kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

nepoštivanje odredaba Statuta
nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
ne izvršavanje preuzetih obveza
nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge – narušavanje ugleda Udruge

Članak 20.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupkukoji vodi Upravni odbor.

Vrste stegovnih mjera

Članak 21.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

opomena
opomena pred isključenje

– isključenje iz Udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo u roku petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Volonteri

Članak 22.

Volonteri Udruge mogu biti članovi Udruge, korisnice, studenti, stručnjaci i drugi građani koji žele neposrednim volonterskim radom pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge. Udruga vodi popis volontera, a volonter se upisuje nakon razgovora s osobom koju odredi Upravni odbor. Ovisno o aktivnostima u koje je uključen, volonter će dobiti potrebne informacije i edukaciju. Podatci o volontiranju dostavljaju se državnom tijelu nadležnim za prikupljanje informacija o volonterima. S volonterom se sklapa Ugovor o volontiranju u pisanom ili usmenom obliku u skladu sa Zakonom o volonterstvu. Volonter će na svoj zahtjev dobiti potvrdu o volontiranju te preporuku o stečenim kompetencijama.

. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Upravljanje udrugom

Članak 23.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 24.

Tijela udruge su:

-Skupština

-Upravni odbor

-Nadzorni odbor

-Predsjednik

-Dopredsjednik

-Tajnik

Tijela udruge

1.Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje. Izvanredne sjednice sazivaju se prema potrebi. Izborna Skupština saziva se svake 4 godine. Rad Skupštine reguliran je poslovnikom o radu koji donosi Skupština

Sazivanje sjednice Skupštine

Članak 26.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, a poziv članovima dostavlja se 8 dana prije sjednice, iznimno, u hitnim slučajevima, 3 dana prije sjednice. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te podatke o danu i mjestu održavanja sjednice. Predsjednik Udruge može na sjednicu Skupštine pozvati pridružene članove i druge osobe, ali bez prava glasa.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu na zahtjev Upravnog odbora, ili najmanje ½ redovnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku navedenom u prethodnom članku.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge i osobama ovlaštenima za zastupanje, Skupštinu će sazvati posljednji predsjednik Udruge koji je upisan u nadležnom uredu. U slučaju njegove spriječenosti Skupštinu će sazvati tri redovna člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge .

Predsjedanje Skupštinom

Članak 27.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga Dopredsjednik. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Udruge. Zapisnik potpisuju predsjedavajući, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

Donošenje odluka Skupštine

Članak 28.

Skupština, u pravilu, pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština većinu odluka donosi većinom glasova prisutnih članovaako statutom nije utvrđena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine u pravilu je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Nadležnost Skupštine Udruge

Članak 29.

Skupština Udruge:

usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
bira i razrješava tijela Udruge: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
usvaja strategiju razvoja
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
donosi odluku o statusnim promjenama: pripajanju, spajanju i podjeli Udruge
odlučuje o žalbama članova
odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
bira i razrješava likvidatora Udruge
donosi Poslovnik o radu Skupštine te Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova

Upravni odbor

Članak 30.

Upravni odbor jest izvršno i operativno kolegijalno tijelo koje obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom. Predsjednik Udruge po položaju je i predsjednik Upravnog odbora. Način rada, sazivanje sjednica, vođenje zasjedanja i zapisnika te donošenje odluka regulirano je poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Izbor članova Upravnog odbora i opoziv

Članak 31.

Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština javnim glasovanjem na razdoblje od 4 godine. Članovi Upravnog odbora potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Do prestanka mandata prije isteka vremena na koje je biran može doći:

opozivom
zbog osobnog zahtjeva za razrješenje.

Upravni odbor može kooptirati do najviše 2 člana odbora, a njegov izbor će se potvrditi na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine. Skupština može opozvati cijeli Upravni odbor ili pojedine članove. Do opoziva člana Upravnog odbora može doći:

zbog težih povreda odredaba Statuta

zbog zloupotrebe položaja i nanošenja štete ugledu Udruge
zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja svoje dužnosti
zbog neovlaštenog prijenosa informacija trećim

Do opoziva svih članova Upravnog odbora može doći u slučaju da Skupština ne prihvati izvješće o radu. Člana Upravnog odbora opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Cijeli Upravni odbor opoziva Skupština na prijedlog ½ svih članova Skupštine, a odluka se donosi dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine. U slučaju opoziva Skupština će na istoj sjednici imenovati nove članove.

Upravni odbor:

Nadležnost Upravnog odbora

Članak 32.

daje inicijativu i priprema izmjene i dopune Statuta
priprema materijale i prijedloge za rad Skupštine: prijedloge izmjena i dopuna akata iz nadležnosti Skupštine, prijedlog strategije razvoja, programa djelatnosti, plana rada, financijskog plana i druge prijedloge
priprema godišnje izvješće o radu, financijska i druga izvješća
vodi poslove Udruge, izvršava financijski plan, provodi godišnji plan i program rada u skladu s odlukama Skupštine
brine se o imovini Udruge i prikupljanju financijskih sredstava za rad te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje djelatnosti udruge
odlučuje o zapošljavanju u Udruzi i angažiranju vanjskih suradnika
imenuje voditelja projekta
imenuje povjerenstva, radna i druga tijela prema potrebi te im određuje zadatke

-donosi opće akte iz svoje nadležnosti: poslovnik o radu Upravnog odbora, popis i opis radnih mjesta u Udruzi i zaduženja članova Upravnog odbora, pravilnik o zapošljavanju i druge akte

odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela

Sjednice Upravnog odbora

Članak 33.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom. Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik 8 dana prije održavanja, a u žurnim situacijama 3 dana prije održavanja. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice te podatke o danu i mjestu održavanja sjednice. U slučaju spriječenosti predsjednika ,zamjenjuje ga dopredsjednik i tajnik. U slučaju žurnosti, iznimno, sjednica Upravnog odbora može se održati telefonski, elektronskom poštom ili videokonferencijom, o čemu se vodi poseban zapisnik. Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina članova. Upravni odbor javnim glasovanjem donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova prisutnih članova.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini.

Nadzorni odbor

Članak 34.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svojem nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje je li poslovanje Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 35.

Nadzorni odbor:

– nadzire zakonitost u radu i poslovanju Udruge, a posebno članova i tijela Udruge

nadzire zakonske, ugovorne i druge obveze Udruge
nadzire poštivanje odredaba Statuta Udruge i drugih akata
nadzire i analizira ostvarivanje financijskog plana i poslovanja Udruge
predlaže mjere koje treba poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u Članovima Nadzornog odbora, na njihov zahtjev, dopušten je uvid u poslovanje Udruge, sve dokumente i odluke. Članovima Nadzornog odbora će se na njihov zahtjev omogućiti nazočnost na sastancima Upravnog odbora.

Sastav i rad Nadzornog odbora

Članak 36.

Nadzorni odbor ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi drugih tijela upravljanja Udrugom. Članove imenuje Upravni odbor iz reda redovnih i počasnih članova na mandat od 4 godine. Na prvoj sjednici Nadzornog odbora članovi koji ga čine biraju predsjednika Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se na poziv predsjednika Nadzornog odbora prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor za svoj rad odgovora Skupštini Udruge.

Članovi Nadzornog odbora potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Skupština može opozvati cijeli Nadzorni odbor ili pojedine članove. Do opoziva može doći:

zbog težih povreda odredaba Statuta
zbog zloupotrebe položaja i nanošenja štete ugledu Udruge
zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja svoje dužnosti
zbog neovlaštenog prijenosa informacija trećim osobama
zbog neprihvaćanja izvješća Nadzornog odbora u Skupštini.

Člana Nadzornog odbora ili cijeli Nadzorni odbor opoziva Skupština na prijedlog 1/3 prisutnih članova, a odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova. U slučaju opoziva na istoj se sjednici imenuju novi članovi.

Predsjednik Udruge Članak

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge. Predsjednik Udruge ujedno je i član

Upravnog odbora. Za svoj rad predsjednik Udruge odgovoran je Skupštini Udruge. Ako je predsjednik Udruge odsutan ili spriječen, u svim ga poslovima i ovlastima, u skladu sa Statutom, zamjenjuje Dopredsjednik ili Tajnik Udruge.

Prava, odgovornosti i ovlasti predsjednika Udruge

Članak 38.

Prava, odgovornosti i ovlasti predsjednika Udruge jesu:

– zastupa Udrugu

saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima

Trajanje mandata i opoziv

Članak 39.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.. Ista osoba može više puta, bez ograničenja, biti birana za predsjednika Udruge.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

na vlastiti zahtjev

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći:

zbog težih povreda odredaba Statuta
zbog zloupotrebe položaja i nanošenja štete ugledu Udruge
zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja svoje dužnosti.

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje ½ svih članova Skupštine. Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Izbor novog Predsjednika

Članak 40.

Ako predsjedniku Udruge prestane mandat prije isteka vremena na koje je biran, na sjednici Skupštine Udruge provodi se postupak izbora novog predsjednika Udruge za preostali dio mandata. U slučaju opoziva predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je opozvan bira se novi predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Dopredsjednik Članak 41.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje

Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine

Radna tijela Udruge

Članak 42.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Upravni odbor može osnovati stalna i povremena povjerenstva, vijeća, koordinacije, odbore, inicijative ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, razdoblje za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Tajnik

Članak 43.

Tajnika imenuje i razrješuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno- administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik vodi Registar članova

DRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Udruživanje

Članak 44.

Udruga se može udruživati u nacionalne i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Osnivanje ustrojstvenih oblika

Članak 45.

Udruga može osnovati ogranke, jedinice, podružnice ili druge ustrojbene oblike u sjedištu te u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Ogranci, jedinice ili podružnice osnivaju se radi ostvarenja svih ili pojedinih ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge.

Odluku o osnivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova. Ogranci, jedinice ili podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova. Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora na sjednici na kojoj se donosi odluka o osnivanju.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Imovina Udruge

Članak 46.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

uplatom članarina
dobrovoljnim prilozima i darovima
obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
obavljanjem gospodarske djelatnosti određenih Statutom u skladu sa Zakonom
financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i drugih izvora u Hrvatskoj i inozemstvu
pokretne stvari i nekretnine
druga imovinska

Raspolaganje imovinom

Članak 47.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom. O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA I NADZOR NAD RADOM UDRUGE

Rješavanje sporova

Članak 48.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućuje rad Udruge te se ne može riješiti postupcima propisanim ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. Mirenje se provodi samo uz pristanak obiju strana. Ako strane ne

pristaju na mirenje ili mirenje ne uspije, pokreće se postupak arbitraže. Na odluku donesenu u postupku arbitraže nezadovoljna strana može podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine konačna je. Upravni odbor imenuje arbitražno vijeće za rješavanje spora. Ako jedna ili obje strane u postupku nisu zadovoljne odlukom, mogu u roku 15 dana od dostave odluke arbitražnog vijeća podnijeti žalbu Skupštini. Postupak i rokovi rješavanja žalbe istovjetni su kao u slučaju rješavanja žalbe na stegovnu mjeru. Način rješavanja sporova Udruge s poslovnim partnerom reguliran je međusobnim ugovorom.

Sukob interesa

Članak 49.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značenja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge. Sukob interesa postoji ako redovni član Udruge koji sudjeluje u odlučivanju i upravljanju Udrugom osobno, kao i s njim povezane osobe, imaju bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa, i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugoga zajedničkog interesa

Članovi Upravnog odbora potpisuju izjave da su upoznati s pravilima protiv sukoba interesa

te su dužni identificirati bilo kakve stvarne ili potencijalne sukobe interesa u koje bi mogli biti uključeni.

Članovima tijela Udruge nije dopušteno:

primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi zbog obavljanja obveza člana Udruge propisanih Statutom, odnosno obavljanja Statutom propisanih obveza tijela Udruge u koje je imenovan
primiti ili zahtijevati novčanu naknadu zbog obavljanja obveza člana Udruge propisanih Statutom, odnosno obavljanja Statutom propisanih obveza tijela Udruge u koje je imenovan
zloupotrijebiti prava člana Udruge ili ovlasti tijela Udruge koje su mu potrebne za izvršavanje obveza
tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu zbog glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela Udruge radi osobnog probitka ili probitka s njima povezanih osoba
rabiti povlaštene informacije o djelovanju Udruge radi osobnog probitka ili probitka s njima povezanih osoba
na drugi način rabiti svoj položaj u Udruzi radi postizanja osobne koristi ili koristi za osobe s njima u

Članovima Udruge i tijela Udruge dopušteno je:

primiti naknadu za putne i druge troškove koji su nastali prilikom izvršavanja obveza propisanih Statutom, a po nalogu predsjednika Udruge.

Rješavanje sukoba interesa

Članak 50.

Ako su privatni interesi člana Udruge koji sudjeluje u odlučivanju u suprotnosti s interesom Udruge ili ako privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u izvršavanju obveza i dužnosti temeljem Statuta Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada u izvršavanju obveze. Ako se član tijela Udruge zatekne u sukobu interesa ili mogućeg sukoba interesa prilikom donošenja neke odluke, dužan je o tome izvijestiti to tijelo i izuzeti se od glasovanja. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član tijela Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. Mogući sukob interesa rješava Upravni odbor.

Nadzor nad radom Udruge

Članak 51.

Nadzor nad zakonitošću rada Udruge provodi Nadzorni odbor.

Članovi Skupštine sami nadziru rad Udruge i provode unutarnji nadzor. Ako član Skupštine smatra da je član ili tijelo Udruge povrijedilo Statut ili drugi opći akt Udruge, dužan je na to upozoriti Upravni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Upravni odbor dužan je razmotriti zahtjev u roku 30 dana i o utvrđenom obavijestiti podnositelja. Ako se utvrde nepravilnosti, Upravni odbor dužan ih je otkloniti u roku 30 dana. Nadzor nad radom Udruge provode nadležna tijela u skladu sa Zakonom.

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Financijsko poslovanje

Članak 52.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XI . ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Odgovornost za obveze i štetu

Članak 53.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udrugi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

ANAK POSTOJANJA UDRUGE, RASPOLAGANJE IMOVINOM I LIKVIDACIJA UDRUGE

Prestanak postojanja Udruge

Članak 54.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine:

o prestanku rada Udruge

– o pripajanju drugoj udruzi

o spajanju s drugom udrugom
o podjeli Udruge i njezinu razdvajanju
u drugim slučajevima predviđenim

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine na prijedlog ½ svih članova Skupštine.

Raspolaganje imovinom Udruge nakon prestanka postojanja

Članak 55.

U slučaju prestanka Udruge, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala imovina će pripast KBC Zagreb Rebro (hematonkološkom odjelu pedijatrije).

Imovina Udruge ne može se dijeliti osnivačima Udruge, njezinim članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima u Udruzi ni s njima povezanim osobama.

Likvidator

Članak 56.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora. Odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

-Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga

ZAVRŠNE ODREDBE Članak

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta ili novi Statut može pokrenutu Upravni odbor Udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Stauta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagreb, 29.01.2020. godineLjiljana Čolo Predsjednik Udruge